Miami Dolphins Studio Manager Trevon Freeman | SCSU JRN ’15

Trevon Freeman, SCSU JRN ’15, is the studio manager for the Miami Dolphins.